luni, 24 august 2015

Accesul la informare sprijină dezvoltarea, oferind putere oamenilor


Dreptul la informație este unul dintre principalele drepturi ale omului, confirmat și reglementat legislativ în documente internaționale și naționale.

Accesul progresiv la informare şi cunoaştere în cadrul societăţii susţinute de disponibilitatea tehnologiilor de informare şi comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea sustenabilă şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii persoanelor.

Declaraţia de la Lyon privind accesul la informare şi dezvoltare, a fost lansată și semnată în august 2014 în cadrul Conferinței IFLA.

Conform Declarației de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare, bibliotecile, în rând cu alte surse de informare în masă, devin intermediari ai informației, se pot implica  în promovarea și cunoașterea legilor ce reglementează dreptul  fiecărui om de a fi informat:
·        Oferind acces la informații privind drepturile fundamentale ale omului.
·        Oferind formare și dezvoltare de abilități care să ajute persoanele să consulte și să înțeleagă informația și serviciile care îi pot ajuta atât în dezvoltarea personală, cât și în dezvoltarea socială a comunității lor.

A avea legi bune încă nu e totul. Ele trebuie să fie implementate, cunoscute și respectate.

Vă invităm la o trecere în revistă a volumelor de carte, din colecțiile Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, care vă pot veni în ajutorul studierii şi promovării acestui subiect – accesul la informație.


   Digest informaţional

Constituția Republicii Moldova : Publicată: 18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr 1 : Data intrării în vigoare: 27.08.1994. – Chișinău, [s. a.]. – 80 p.

Dreptul la informare este unul dintre principalele drepturi constituționale, confirmat legislativ: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit”.

 (Constituția Republicii Moldova, articolul 34, alineatul 1)Accesul la informație în Republica Moldova : Studiu realizat de un grup de lucru al Comitetului pentru Libertatea Presei și Fundației Internaționale Pentru Sisteme Electorale, cu   suportul Fundației Soros-Moldova / Comitetul  pentru  Libertatea  Presei. – Chișinău, 1999. – 130 p.
 Grupul de jurnaliști care a au realizat acest studiu și-a propus ca scop să completeze puținele analize ale modului de realizare a dreptului constituțional al accesului la informație în Republica Moldova. Unul din  rezultatele acestui studiu a fost elaborarea Proiectului de Lege cu privire la liberul acces la informație.Dreptul tău: accesul la informație : Legislația Republicii Moldova. Acte internaționale. Extrase  / Centrul de Promovare a Libertății de Exprimare a Accesului la Informație. – Chișinău : Ed. Universul, 2002. – 346 p.
 Libertatea de exprimare și liberul acces la informație,  stipulate în diverse acte  normative internaționale și naționale, constituie un pas înainte pe calea democratizării societății și a constituirii societății bazate pe drept.
În acest volum sunt incluse extrase din 30 de documente legislative de reglementare a accesului la informație, cum ar fi: Constituția Republicii Moldova (29.07.1994), Legea  privind accesul la informație (11.05.2000), acte internaționale diverse ce reflectă acest drept fundamental al omului.

Acte normative: concordanța cu Legea privind accesul la informație / Centrul „Acces-info”. – Chișinău, 2007. – 290 p. 
 Volumul însumează extrase din documente internaționale și naționale vizând respectarea dreptului accesului la informație: Constituția RM, Declarația Universală a Drepturilor Omului (10.12.1948), Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (16.12.1966), Convenția internațională cu privire la Drepturile Copilului (20.11.1989), Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (21.12.1965), Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (03.09.1953), Legea Culturii (27.05.1999), Legea presei (26.10.1994) etc.

Aplicarea Legii  privind accesul la informație : Raport de monitorizare / Centrul „Acces-info”. – Chișinău, 2007. – 200 p. 

Volumul însumează șapte capitole în care sunt prezentate rezultatele monitorizării, a diverse cazuri, bazate pe evenimente reale, de respectare a Legii cu privire la accesul la Informație, vizând operativitatea cu care autoritățile și instituțiile publice centrale, de rang municipal, raional sau teritorial au reacționat la cereri de informare elementare, parvenite din partea cetățenilor sau a unor organizații,asociații, etc.Accesul la informație : Reglementări. Comentarii. Cazuri / Centul „Acces-info”. – Chișinău, 2006. – 464 p.
 Libertatea poate fi obținută dacă omul este informat și își cunoaște drepturile și libertățile, căile de obținere a lor.
Volumul dat este un ghid care înserează nu numai normele de drept necesare de a fi cunoscute de fiecare persoană, care dorește să fie informată, ci și comentarii ale specialiștilor în domeniu, expuse într-un limbaj accesibil.
 Sunt analizate și metode de punere în valoare a dreptului la informație și de apărare a acestui drept, atunci când  este îngrădit dreptul de a fi informați, în baza a diverse cazuri reale.
Versiune electronică: www.acces-info.org.md


Accesul la informație: pas cu pas : Întrebări și răspunsuri : Ghid pentru toți / Centrul „Acces-info”. – Chișinău, 2009. – 84 p.

În această carte găsim răspunsuri la 207 întrebări, care ne-ar putea fi de ajutor în caz de necesitate.  Astfel putem afla: În ce constă apărarea dreptului de acces la informație? Care este modalitatea atacării acțiunilor furnizorilor de informație?Care sunt consecințele  prejudicierii dreptului de acces la informație? Care este prioritatea interesului public etc.
Apără-ți dreptul la informație! : Ghidul cetățeanului / Centrul „Acces-info”. – Chișinău, 2007. – 168 p. 

În cele șapte capitole acest ghid informează cetățenii despre: Norme privind accesul la informație; Apărarea drepturilor pe cale extrajudiciară; Apărarea drepturilor pe cale judiciară; Executarea hotărârii judecătorești; Cauze penale; Sancțiuni; Sezisarea Curții Europene a Drepturilor Omului.

O persoană activă este una bine informată : Ghidul cetățeanului / Centrul „Acces-info”. – Chișinău, 2009. – 60 p.

Ce înțelegem prin liberul acces la informație – aflăm din deschiderea a volumului dat. Urmează, succint, mai multe elucidări și explicații, în baza legislației internaționale și naționale în vigoare vizând următoarele teme: Ce se înscrie în dreptul la libera informare ; Accesul la informațiile care pot fi utile persoanelor; Componente ale dreptului la informare, etc.
Accesul la documentele publice : Ghid / Consiliul Europei ; Directoratul General Privind Drepturile Omului. – Chișinău, 2004. – 52 p.

Să fie informat pe larg publicul despre dreptul său la acces la documentele publice și despre modalitățile de exercitare a acestui drept – este scopul editării acestui ghid.


Monitorizarea accesului la informație : Aspecte metodice / Centrul „Acces-info”. – Chișinău, 2009. – 32 p.

În acest ghid  sunt prezentate unele metode de monitorizare – sondajul, chestionarul, interviul – fiind date și etapele aplicării lor în practică: etapa de pregătire / monitorizare a legislației în vigoare, de realizare și de totalizare (raportare) a informațiilor colectate.

BiblioPolis : Cultura informației : Ed. specială. – Chișinău, 2010. – Vol. 37, Nr 5. – 174 p.
 Colecția de articole prezentate în acest număr special al revistei de biblioteconomie și știința informării, editată de BM „B.P. Hasdeu”, abordează educația informațională în diferite contexte, sugerând că acest fenomen a pătruns în conștiința noastră socială, educațională și profesională. Articolele selectate pentru traducere au fost grupate în trei compartimente: Studii și cercetări;Teorie și practică; Politici, strategii și proiecte. Aparținând unor notorii specialiști din Marea Britanie, Australia, SUA, Franța, Rusia, Scoția, autorii acestor studii consideră educația informațională drept una din „capacitățile de supraviețuire în secolul XXI”, deoarece se referă la căutarea, evaluarea și procesarea informației în viața cotidiană.   Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu