marți, 24 decembrie 2013

Sărbători fericite!

Dragi şi deosebiţi colegi!

Liantul cel mai fericit şi mai pitoresc al acestor zile îl constituie datina uratului
şi a colindatului, adânc înrădăcinate în fiinţa poporului nostru.
 Urăturile, colindele şi cântecele de stea constituie pecetea autohtonă proprie trăirii noastre, fiind texte poetice şi melodii de o admirabilă realizare artistică.
În acest sens, Biblioteca ,,Onisifor Ghibu''
vă îndeamnă să urmaţi datina străbună în lumea magică
a colindelor şi urăturilor şi vă felicită cu ocazia sosirii sărbătorilor de iarnă.
Fie ca lumina acestor zile să vă acopere sufletele de bucurie
şi să vă călăuzească paşii spre un an nou mai bun..., iar
colindele să vă mângâie sufletele, ascunzişurile neştiute de nimeni.
Lăsaţi lumina sfântă să vă ocrotească!

La mulţi, mulţi ani!

vineri, 20 decembrie 2013

Nicolae Costenco - 100 de ani de la naştere

„Un poet basarabean, crucificat pentru aspiraţiile naţionale şi întors la uneltele sale după o lungă perioadă de exil concentraţionar siberian, este Nicolae Costenco”.
Mihai Cimpoi


„Versul lui Nicolae Costenco se menţine statornic în hotarele cerinţelor poeziei clasice, el este clar şi încărcat de sens. Pe poet îl preocupă în mod intens soarta poeziei pe care o făureşte, durabilitatea ei în timp”.
V. Coroban

„Poeziile şi poemele sale învederează o patimă rară pentru tot ce e viaţă, dreptate, demnitate. Ele sunt un rechizitoriu neiertător împotriva morţii, înşelăciunii, micimii de suflet”…
I. Ciocanu

101 poeme / Nicolae Costenco ; col. red. :  Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Radu Cârneci. – Ed. a 2-a. – Ch. : Asoc.  Culturală „Ideal”, 2011. – 101 p.
Aici de veacuri neschimbat
În vechi temeiuri, eu şi cântul,
Călătorind netulburat,
Am îndrăgit pe veci pământul.
                                                                            N. Costenco

Costenco, Nicolae. Coroana cu aripi de erete / Nicolae Costenco. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995. – 32 p.
Izvorâtă dintr-un destin neordinar, poezia lui Nicolae Costenco nu înseamnă, reflex, şi o voit-explicită dezvăluire, la modul autobiografic exterior, a acestui destin, ci reprezintă expresia emotivă a unui spirit efervescent care – în pofida atâtor constrângeri şi privaţiuni – a rămas neabătut credincios aspiraţiilor întru sublim şi măreţie
                         Leo Butnaru

Coroana cu aripi de erete : versuri / Nicolae Costenco ; sel. : Leo Butnaru. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995. – 32 p. – (Poezii de duminică).
Imprimat în primăvara anului 1940 şi urmând să apară sub auspiciile editurii proprii a proaspăt înfiinţatei Societăţi a Scriitorilor din Basarabia, volumul Elegii păgâne a lui Nicolae Costenco, reprezintă un volum ce conţine câteva cicluri de versuri originale şi o serie de traduceri din lirica universală. Textele din volumul de faţă sunt reproduse din ediţiile anterioare. Pentru compartimentul Postume s-au selectat texte inedite din arhiva poetului.

Euritmii : [versuri] / Nicolae Costenco ; prez. grafică de S. Hămuraru. – Ch. : Lit. Artistică, 1980. – 185 p.
Euritmii
Ziua se scurtează, noaptea se lungeşte…
Frunze galbene pe furiş apar,
Sufletul de dor opărit tânjeşte.
Funia se strânge tot mai mult de par.

Tace chiriacul. L-a-nghiţit vreo cioară?
                            Dă năvală-n arbori un potop de ciori.
                                         Cât ai să mai porţi a dorului povară,
                                       Inimă? N-ai aripi, deci nu poţi să zbori.

Tace chiriacul. O, plăcere minimă!
Eşti lipsit şi de asta. Om nefericit.
Tace chiriacul, dar nu tace inima
Omului neliber de-a fi-ndrăgostit.
                      
Mugur, mugurel : [versuri] / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1967. – 339 p.
Sentimentală în măsura în care izvorăşte din emoţie, pasiune, raţională, uneori mai mult decât i-ar sta bine unui poet cu temperament sudic şi educat în spiritul folclorului nostru, însă de un raţionalism ce exprimă angajarea omul şi artistului în dezvăluirea problemelor complicate ale contemporaneităţii în necuntenă evoluţie, poezia lui Nicolae Costenco este în adevăr o casă mare, îmbietoare pentru orişicare îndrăgostit de cuvântul artistic.

Neamul : poeme şi poezii / Nicolae Costenco. – Ch. : Lumina, 1969. – 206 p. – (Bibl. şcolarului ; 19).
Poet de o mare originalitate, 
Nicolae Costenco nu numai că şi-a părăsit 
universul liric vechi,
 ci l-a extins şi i-a dat o rară frumuseţe.
                                                                    G. Chira

Povestea Vulturului : Memorii / Nicolae Costenco ; îngr. textului : Constantin Costenco, Vasile Malaneţchi ; notă asupra ed., postf. : Vasile Malaneţchi. – Ch. : ARC, 1998. – 230 p.
Pentru această carte a lui Nicolae Costenco ce apare la cinci ani de la trecerea lui în nefiinţă este valabilă, mai mult, poate, decât pentru oricare alta, observaţia făcută la 1623 de editorii scrierilor dramatice ale lui W. Shakespeare: „Ar fi fost, mărturisim, mult mai bine ca autorul însuşi să fi trăit pentru a putea să-şi dea la tipar operele şi să le supravegheze publicarea”.


Tărie : [versuri] / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1972. – 166 p.
                                  Ca omul să tacă e de ajuns
O palmă pe gură. Tăcere!...

Iar ei puşcărie de piatră mi-au pus

Pe gură. Şi toată Siberia!

                                                        22.VI.55


Urmaşilor : versuri / Nicolae Costenco ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Mold., 2007. – 256 p. – (Col. pentru elevi, studenţi).
„Poet de largă respiraţie lirică, autor de proze analitice, dramaturg, publicist şi traducător, Nicolae Costenco este unul din reprezentanţii de frunte ai literaturii moldoveneşti. Viaţa lui se contopeşte în temei cu etapele de devenire şi manifestare cărturară a intelectualului progresist, a creatorului legat de destinele poporului său”.
Vasile Badiu


Versuri / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1963. – 364 p.
Prezenta culegere de versuri este totalizarea unei experienţe poetice. Cititorul va face cunoştinţă cu o poezie axată pe lirism, pe confesiune, cu poeme pătrunse de un suflu epic autohton. Cartea cuprinde o categorie de poezii, pline de vigoare cetăţenească, care reflectă lumea creatoare.Nicolae Costenco - un liric al dreptăţii şi demnităţii

Listă bibliografică

Bibliografie selectivă din colecţiile Bibliotecii „Onisifor Ghibu” 
şi a Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Cogălniceanu”


Opera literară
Scrieri. Vol. 1 / Nicolae Costenco ; pref. : V. Badiu, A. Gavrilov ; prez. grafică de Isai Cârmu. – Ch. : Lit. Artistică, 1979. – 432 p.
Scrieri. Vol. 2 / Nicolae Costenco ; prez. grafică de Isai Cârmu. – Ch. : Lit. Artistică, 1979. – 638 p.

101 poeme / Nicolae Costenco ; col. red. :  Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Radu Cârneci. – Ed. a 2-a. – Ch. : Asoc.  Culturală „Ideal”, 2011. – 101 p.
Coroana cu aripi de erete : versuri / Nicolae Costenco ; sel. : Leo Butnaru. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995. – 32 p. – (Poezii de duminică).
Elegii păgâne : poezii şi poeme / Nicolae Costenco ; sel. : Costache Costenco, Vasile Malaneţchi. – Ch. : Litera, 1998. – 368 p. – (Bibl. şcolarului ; 152).
Elegii păgâne : poezii şi poeme / Nicolae Costenco ; tabel cronologic de Vasile Malaneţchi. – Bucureşti ;  Ch. : Litera Int., 2004. – 402 p. – (Bibl. şcolarului ; 476).
Euritmii : [versuri] / Nicolae Costenco ; prez. grafică de S. Hămuraru. – Ch. : Lit. Artistică, 1980. – 185 p.
Euritmii : [versuri] / Nicolae Costenco ; sel şi pref. : Ion Ciocanu. – Ch. : Hyperion, 1990. – 140 p.
Mugur, mugurel : [versuri] / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1967. – 339 p.
Neamul : poeme şi poezii / Nicolae Costenco. – Ch. : Lumina, 1969. – 206 p. – (Bibl. şcolarului ; 19).
Neamul : poeme şi poezii / Nicolae Costenco. – Ch. : Lumina, 1973. – 168 p. – (Bibl. şcolarului ; 19).
Norocul omului : povestiri / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1966. – 259 p.
Poeme / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1973. – 194 p.
Poezii noi / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1960. – 245 p.
Poezii şi poeme / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1969. – 192 p.
Poezii şi poeme / Nicolae Costenco. – Ch. : Lit. Artistică, 1983. – 352 p.
Povestea Vulturului : Memorii / Nicolae Costenco ; îngr. textului : Constantin Costenco, Vasile Malaneţchi ; notă asupra ed., postf. : Vasile Malaneţchi. – Ch. : ARC, 1998. – 230 p.
Severograd : roman / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1963. – 304 p.
Severograd : roman / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1970. – 354 p.
Severograd : roman / Nicolae Costenco. – Ch. : Lit. Artistică, 1984. – 431 p.
Tărie : [versuri] / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1972. – 166 p.
Urmaşilor : versuri / Nicolae Costenco ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Mold., 2007. – 256 p. – (Col. pentru elevi, studenţi).
Versuri / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1963. – 364 p.
Versuri / Nicolae Costenco. – Ch. : Lumina, 1966. – 85 p.

Opere traduse
Георгины красные и белые / Николай Костенко ; пер. : В. Ковалджи. – Кишинев : Картя mолд, 1976. – 210 с.
Дневник сердца : стихи / Николай Костенко. – Кишинев : Картя молд., 1973. – 112 с.
Молдавские напевы : стихи / Николай Костенко. – Москва : Сов. писателъ, 1961. – 77 с.
Мужество : стихи / Николай Костенко. – Москва : Сов. писателъ, 1978. – 109 с.
Постоянство : стихи / Николай Костенко. – Кишинев : Картя Mолд., 1959. – 210 с.
Стихи / Николай Костенко ; пер. с молд. : В. Кочетков. – Кишинев : Лит. Арт., 1985. – 124 с.
Талый снег : стихи / Николай Костенко. – Москва : Худож. Лит., 1986. – 155 с.

Referinţe
Cimpoi, Mihai. Generaţia pierdută şi întoarcerea la unelte : [Nicolae Costenco] // Cimpoi Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch. : ARC, 1996. –  P. 169-172.
Costenco, Nicolai (21.12.1913, Chişinău – 29.07.1993, Chişinău) // Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia : 1812-2010 / coord. : Valeriu Nazar ; pref. : acad. Mihai Cimpoi. – Ch. : Prut Internaţional, 2010. – P. 171-173.
Costenco, Nicolai (21.12.1913, Chişinău – 29.07.1993, Chişinău) // Literatura română : Dicţionar-antologie de istorie şi teorie literară / coord. : Iurie Colesnic ; alcăt. : Lora Bucătaru. – Ed. a 3-a, rev. şi adăug. – Ch. : Museum, 2003. – P. 140-141.
Nicolai Costenco : [tabel cronologic, ref. critice] // Mică enciclopedie ilustrată a scriitorilor din Republica Moldova / sel. : Mihai Cimpoi, Anatol Vidraşcu, Vlad Zbârciog ; cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera, 2005. – P. 197-218.
Rachieru, Adrian Dinu. Nicolai F. Costenco, exilatul dedublat // Rachieru Adrian Dinu. Poeţi din Basarabia. – Bucureşti : Ed. Acad. Române ; Ch. : Ştiinţa, 2010. – P. 56-66.
Ciocanu, Ion. Nicolai Costenco, cetăţean al ţării poeziei // Ciocanu Ion. Literatura română : St. şi materiale pentru învăţământul preuniversitar. – Ch. : Prometeu, 2003. – P. 356-362.
Ţarălungă, Ecaterina. Costenco, Nicolai (21.12.1913, Chişinău – 29.07.1993, Chişinău) // Ţarălungă Ecaterina. Enciclopedia identităţii româneşti : Personalităţi. – Bucureşti : Litera Int., 2011. – P. 221-222.


miercuri, 18 decembrie 2013

Cartea versului-colind

Activitate Extramuros

Inconfundabilul Constantin Noica afirma în titlul său deosebit: „Cartea este o limitate care nu limitează”.
Probabil acesta poate fi considerat imperativul frumoasei întrevederi a învăţăceilor claselor primare, ai Liceului Teoretic „Minerva”, cu scriitorii Titus Ştirbu, Boris Schiţco şi folcloristul Tudor Colac.
Această manifestare a fost concepută extramuros, anume în prag de Sărbătorile de iarnă, şi cum e firesc în aşa perioadă – de a veni şi de a face daruri, maeştrii i-au surprins pe cei prezenţi în Sala mare a liceului cu o deosebită donaţie de carte şi foarte multe-multe poeme-poezii care cântau refrenic Anotimpul alb. După un recital emoţionant şi frumoase colinde oferite de copii, poeţii invitaţi sau dezlănţuit şi ei cu „daruri” de lecturi ad-hoc, cu ingenioase ghicitori, sau cu legende tradiţionale.
Într-un moment, sala a sărit în picioare insistând să li se mai citească poeme cu Moş Crăciun, Albă ca Zăpada, cu Brazi frumoşi şi Bunei sfătoşi, încât scriitorii au uitat de timpul cronometrat şi şi-au continuat spectacolul.
Apoi a urmat un moment, demn de aventurile lui Guguţă. În Sala mare a intrat un pici din clasa 1-a, care a implorat-o pe mamă-sa să vină cu el, să-i citească pe de rost, dlui poet Boris Schiţco, toate poeziile din volumaşul Iarna. A făcut-o cu atâta dăruire de sine, încât pe final şi-a pierdut vocea, dar s-a ales cu cărţi de versuri cu urări de bine şi autograful autorului.
Pe final copii au „zmuls” promisiunea de a mai veni, de la îndrăgiţii scriitori Titus Ştirbu, Boris Schiţco şi folcloristul Tudor Colac.
Dna Ana Macarevici, directorul liceului, dar şi profesoară de Limba şi lit-ră română le-a mulţumit invitaţilor şi celor prezenţi, îndemnându-i pe toţi să cânte „Florile Dalbe”!
Frumos şi deosebit Spectacol de Poezie, Colind şi voie bună, dar el n-ar fi avut loc, dacă Biblioteca „Onisifor Ghibu” n-ar fi făcut şi n-ar fi organizat această Zi minunată!
marți, 10 decembrie 2013

Anatol Moraru - o prezenţă activă în literatura română


     
În deschiderea activităţii de lansare a două volume semnate de Anatol Moraru Confidenţa unui loser (Ed. Casa de Pariuri Literare, Bucureşti, 2013) şi Toţi sunt unu (Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2013) directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cercetătorul literar Vitalie Răileanu a ţinut să menţioneze, mai întâi, că operele  acestui scriitor plac mult tinerilor, fapt confirmat de opiniile cititorilor vizavi de culegerea de povestiri Nu mă tentează, promovată de BM „B. P. Hasdeu” în cadrul programului de lectură  „Chişinăul citeşte o carte” în anul 2011, iar în scrierile sale Anatol Moraru reuşeşte mereu să atragă cititorul  într-un univers imaginar, menţinându-l printr-un umor de bună calitate.
Ca de obicei, atunci când se lansează o carte nouă, în Sala Nuciferă a bibliotecii „Onisifor Ghibu” s-a adunat multă lume bună, scriitori, critici literari, profesori universitari, dar şi cititori împătimiţi de lecturi de calitate. Fiecare a avut un cuvânt de spus despre autor şi cărţile lansate. 


Maria Şleahtiţchi, doctor în filologie, critic şi cercetător literar, ne-a prezentat o mică incursiune în creaţia scriitorului, accentuând că Anatol Moraru vine cu o primă scriitură ironică, persiflantă,  încă de la prima lucrare editată (Nou tratat de igienă, Chişinău, 2002). A urmat un alt roman, Turnătorul de medalii (Chişinău, 2008),  care a supărat foarte multă lume, deoarece s-au recunoscut în eroii acestei opere. Şi culegerea de povestiri Nu mă tentează (Chişinău, 2011) a provocat publicul cititor. Deeseori în operele acestui autor apar momente conservate ca evenimente de la o anumită perioadă din viaţă, de aceea citind noile cărţi – Confidenţa unui loser şi Toţi sunt unu – nu trebuie să punem semnul egal între narator şi autor… Scrierile lansate sunt iarăşi foarte provocatoare – găsim o proză dezinhibată, cu un limbaj direct din viaţă, ceea ce este, de fapt, şi miza autorului pentru lectura cărţilor sale.


Un bun sfat le-a dat elevilor şi studenţilor prezenţi în Sala Nuciferă a bibliotecii scriitorul Vladimir Beşleagă: ca să-ţi dai seama despre ce este o carte, nu trebuie să te limitezi la părerile criticilor literari, trebuie să citeşti mai întâi opera. Lansările de carte îşi au rostul lor – ajută posibilul cititor al unei cărţi să înţeleagă mai bine opera, a mai specificat cunoscutul scriitor, deoarece textele nu pot fi înţelese uşor – uneori sunt necesare unele explicaţii.


Reputatul critic literar Ion Ciocanu, a ţinut să menţioneze în public că Anatol Moraru este şi un bun critic literar, care a văzut în operele scriitorilor, ceea ce nu au reuşit să exprime alţi critici până la el. În clectura operelor sale artistice vede şi simte oameni concreţi, iar prototipurile personajelor sunt deseori oameni pe  care îi cunoaşte. Este principial, de fapt, să înţelegem pentru ce a scris autorul cărţile sale, ce mesaj doreşte să ne transmită.

Profesorul universitar Ivan Pilkin a apreciat din start atât Editura „Casa de pariuri literare” din Bucureşti, cât şi Editura TipoMoldova din Iaşi, care contribuie enorm de mult la promovarea operelor scriitorilor din Republica Moldova. Cartea „Confidenţa unui loser” o percepe ca o continuare a cărţii precedente - Nu mă tentează. Găsim inserate aici zece nuvele – ca un fel de Decameron al zilelor noastre. Aproape în fiecare nuvelă este un moment erotic, iar naratorul din aceste nuvele este un om care vede viaţa de la o anumită vârstă, deja. Eroul este deseori un personaj nerealizat în viaţă, cu vise nerealizate – un tipaj specific timpurilor noastre, de aceea chiar dacă fiecare propoziţie este plină de umor, nuvelele se citesc cu un zâmbet crispat.

 O cititoare i-a mulţumit autorului pentru apariţia unei noi cărţi, deoarece, chiar dacă nu sunt de proporţii mari, volumele sale sunt totuşi infinite ca impresii de lectură.
Şi scriitorul Anatol Moraru a mulţumit atât colegilor pentru sincerele aprecieri, cât şi celor veniţi la lansare – pentru dorinţa de a fi cititori fideli a cărţilor sale, confirmând desigur, că ideea noilor cărţi, recent ieşite de sub tipar, continuă temele celorlalte opere, fiind parte componentă al aceluiaşi arhipelag tematic al scrierilor sale. 

joi, 5 decembrie 2013

Lansare de carte

Biblioteca „Onisifor Ghibu”
Cenaclul literar-artistic „Sic Cogito”
Vă invită să participaţi la o deosebită lansare a volumelor –  
Toţi sunt unu (Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2013);
Confidenţa unui Loser  (Ed. Casa de pariuri literare, Bucureşti, 2013)

de Anatol Moraru.


Evenimentul va avea loc pe 9 decembrie 2013, ora 13:30.
Moderator: Vitalie Răileanu, critic literar,
directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Se vor pronunţa:                                                                                      
Maria Şleahtiţchi – dr. în filologie, scriitoare                                             
Vladimir Beşleagă – scriitor                                                                        
Dumitru Crudu – scriitor                                                                              
Ivan Pilchin – prof. universitar
Emilian Galaicu-Păun – scriitor
Ion Ciocanu – critic şi istoric literar                                                   
                                                                                                            Adresa noastră:
Str. N. Iorga 21A
Tel: 022 232625
e-mail: oghibu@hasdeu.md
onisiforghibubiblioteca@gmail.com

miercuri, 4 decembrie 2013

Novateca – Târgul Inovaţiilor de Bibliotecă

   
   La data de 3 decembrie, la Moldexpo a avut loc un eveniment profesional de succes,  organizat pentru iubitorii de carte, o premiera la nivel naţional, care a avut scopul de a prezenta cele mai bune și mai inovative servicii și practici de bibliotecă, care sunt implementate acum în bibliotecile publice din Republica Moldova, precum și în cele din România, Ucraina și Letonia.
     La târg au participat mai mult de 300 de bibliotecari din țară și din străinătate, promovând servicii și programe interesante din domeniile incluziune digitală, sănătate, agricultură, e-guvernare, cultură și recreere, comunicare și parteneriate - destinate diferitor categorii de populație. 
    Printre cei prezenţi la eveniment, am fost şi noi, echipa  Bibliotecii "Onisifor Ghibu". Ne-a impresionat ingeniozitatea participanţilor şi iscusinţa pe care au demonstrat-o. Toate bibliotecile au avut prezentări extraordinare, menţionăm doar câteva din ele. Biblioteca din  Sipoteni a venit la stand cu genericul Meşteresc ce gândesc,  prezentând o frumoasă expoziţie din diverse obiecte confecţionete din biser. Biblioteca din satul Vatici a venit cu produse croşetate de membrii clubului de creaţie Pasiunea mea. Biblioteca din satul Zorile a venit cu Clubul bunicuţelor care au uimit vizitatorii cu costumele tradiţionale de o rară frumuseţe, copturi şi dulceţuri delicioase. Biblioteca  din satul Căinari a impresionat cu o expoziţie de prosoape şi mileuri confecţionate de cititori în cadrul Centrului cultural Deceluş. Ingenioase felicitări  confecţionate manual au adus cei de la Biblioteca pentru copii "Grigore Vieru" din or. Cahul, iar Biblioteca Publică din or. Drochia a avut o expoziţie extraordinară de icoane. Putem continua încă multe prezetări atractive şi interesante deoarece toate bibliotecile au depus maxim efort ca să fie la nivel înalt, şi cu siguranţă au fost apreciate la justa valoare de toţi vizitatorii Târgului. Diversitatea lucrărilor şi originalitatea confecţionării lor, cu adevărat au frapat pe fiecare!  
        Desigur, aprecieri majore am acordat stnandurilor colegilor de la filialele Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", care au prezentat noi forme de promovare a informaţiilor (blogul "Oraşul meu") a lecturii ( "Bicicleta lecturii", punct de atracţie în cadrul Programului estival "Lecturile verii" de la Filiala "Ovidius"), organizarea cu folos a timpului liber ("Ludoteca" de la Filiala "Transilvania", clubul de creaţii manuale de la filiala "Iţic Mangher" a venit cu o expoziţie deosebită de bijuterii din argilă polimerică) etc., etc.
         A fot un târg frumos, din care fiecare dintre noi la sigur a acumulat experienţă, idei noi, dar păcat că a durat doar o singură zi! duminică, 1 decembrie 2013

95 de ani de la MAREA UNIRE A ROMÂNILOR - 1 decembrie 1918

Expoziţie virtuală 

Bolovan, Ioan. 1 Decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România / Ioan Bolovan, Marius Eppel. – Cluj-Napoca : Eikon, 2008. – 48 p.

   Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918, prin hotărîrile plebiscitare luate la Alba Iulia, după ce anterior s-au unit în acelaşi mod democratic Basarabia la 27 martie şi Bucovina la 28 noiembrie acelaşi an, a reprezentat încheerea procesului istoric de formare a statului
naţional unitar român. Împlinirea acestui deziderat a fost deopotrivă rezultatul efortului întregii naţiuni române din provinciile aflate până la 1918 sub dominaţie străină, precum şi al clasei politice din Vechiul Regat, fără deosebire de apartenenţa partidistă a acesteia.
Botoran, Constantin. 1918. Făurirea României Mari / Constantin Botoran. Mihai Retegan. – Bucureşti : Vatra Românească, 1993. – 160 p.

   Volumul dat este o sinteză lămuritoare bine structurată şi minuţios documentată despre cele trei momente cardinale care au dus la apoteoza visului de veacuri al românilor: 27 martie / 9 aprilie 1918, când Sfatul Ţării din Chişinău a luat decizia unirii cu Ţara; 28 noiembrie 1918, când comitetul Naţional Român din Cernăuţi a decis în numele aceleaşi idei şi, 1 Decembrie 1918, când la Alba Iulia, capitala primei uniri înfăptuite de Mihai Viteazul la anul 1600 "Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii săi îndreptăţiţi (...) decretează Unirea acestor români şi a teritoriilor locuite de dânşii cu România".
Un triptic de evenimente, aşadar, prezent în derularea lui reală, tumultoasă şi logică din punct de vedere istoric, şi care s-a finalizat cu reîntregirea unei ţări vechi, glorioasă, prin veacuri, dar dezmembrată datorită vicisitudinilor aceloraşi veacuri ce i-au marcat existenţa.Documente ale Unirii : (1600 - 1918) / Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. – Bucureşti : Ed. Militară, 1984. – 500 p.

   Anul 1918 a rămas în istoria poporului român ca anul marilor sale înfăptuiri pe tărâm naţional, încununarea victorioasă a lungului şir de lupte şi sacrificii pentru desăvârşirea statului naţional unitar. În împrejurări internaţionale prielnice, dar pentru al căror curs favorabil sângeraseră din belşug fiii săi, naţiunea română şi-a realizat multisecularul ei vis. Documentele vremii redau atmosfera de vibrant patriotism în care masele populare cele mai largi şi reprezentanţii lor au hotărât în mod conştient noua configuraţie a statului unutar român. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, Marea Adunare Naţională, expresia cea mai concentrată a gândurilor şi sentimentelor unanimităţii naţiunii române, decreta "unirea românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească şi teritoriile locuite de ei cu România".Netea, Vasile. O zi din istoria Transilvaniei : 1 decembrie 1918 / Vasile Netea. – Bucureşti : Ed. "Ţara noastră", 1990. – 189 p.

   În toamna anului 1918, marea conflagraţie mondială, începută cu patru ani mai înainte, se apropia de sfârşit.
Rând pe rând, sub loviturile militare ale puterilor Antantei, Puterile Centrale şi aliatele lor din Balcani se văd nevoite să accepte dreptul la autodeterminare a popoarelor împilate, să depună armele şi să părăsească teritoriile ocupate.


Moraru, Anton. Anul 1918 : Ora astrală a neamului românesc / Anton Moraru, Ion Negeri. – Ch. : Civitas, 1998. – 214 p.

   Lucrarea de faţă a apărut din marea dorinţă de a pune la dispoziţia cititorului, mai ales din Basarabia şi Transilvania, un material important despre evenimentele ce s-au derulat în spaţiul locuit de români. La 1918, în urma destrămării Imperiului Rus şi cel Austro-Ungar, teritoriile româneşti aflate timp îndelungat sub stăpânirea străină s-au reunit cu România, formându-se astfel statul naţional unitar român, care a cuprins în hotarele sale aproape toate teritoriile locuite de români.


1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român : Documente externe 1916-1918. Vol. 2 / Direcţia Generală a Arhivelor Statului. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. – 780 p.

   Acest volum cuprinde documente din perioada august 1916 sfârşitul anului 1918. Documentele provin de la conducători de state şi guverne, miniştri, diplomaţi aflaţi în România şi în alte ţări, personalităţi militare, corespondenţi de presă şi alte categorii.
Un loc însemnat l-au ocupat documentele care reprezintă punctul de vedere al unor organisme naţionale şi internaţionale, precum şi al unor personalităţi de seamă ale epocii, sau persoane cu însărcinări oficiale în anumite perioade.
Informaţiile din documente, dar mai ales aprecierile şi concluziile autorilor lor, formulate asupra unor acţiuni, evenimente, personalităţi din România ori din teritoriile româneşti aflate sub stăpânire străină, prezintă o imagine mai clară despre acestea, permit comparaţii şi confruntări şi, în acelaşi timp, formularea unor aprecieri conforme cu realitatea. Acestea completează şi totodată conturează tabloul istoric pe care îl oferă izvoarele interne, adăugând un plus de informaţii datelor cuprinse în lucrările de specialitate, elaborate până în prezent, referitoare la aceste memorabile evenimente din istoria poporului român.Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională. 1918 : Documente interne şi externe (august 1918 – iunie 1919). Vol. 3 / Direcţia Generală a Arhivelor Statului. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. – 811 p.

   Încheierea procesului de făurire a statului naţional unitar român la 1 Decembrie 1918, prin unirea tuturor provinciilor locuite de români aflate sub stăpânirea srăină, a încununat victoria luptei de veacuri purtată de poporul român prin grelele furtuni ale istoriei. Acest fapt a consfinţit împlinirea dorinţei de unitate, a reparat nedreptăţile săvârşite în cursul istoriei de unii vecini mai puternici care, cu ajutorul forţei sau al diplomaţiei, prin cucerire sau profitând de îmrejurări defavorabile românilor, au luat părţi ale teritoriului lor naţional.
1 Decembrie 1918 nu aparţine unui an sau zile ci întregii noastre istorii, marcate de o luptă continuă pentru unitate şi independenţă naţională. Prezenţa zecilor şi zecilor de mii de oameni la aceste adunări reprezentative le-a imprimat un caracter democratic şi plebiscitar.Scurtu, Ioan. Alba Iulia : 1 Decembrie 1918 / Ioan Scurtu. – Bucureşti : Ed. Sport-Turism, 1988. – 177 p.

   Lucrarea dată urmăreşte, în prima sa parte, să jaloneze drumul de luptă şi jertfe al poporului român spre făurirea statului naţional untar, încheiat cu strălucita victorie de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
De asemenea, în volum mai sunt incluse principalele documente din preajma, din timpul şi din perioada imediat următoare înfăptuirii Marii Uniri, oferind cititorilor o imagine sugestivă asupra contextului concret istoric în care s-a realizat cel mai scump ideal al românilor.1918 : Unirea Transilvaniei cu România / Inst. de st. istorice şi soial-politice. – Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. – Bucureşti : Ed. Politică, 1978. – 742 p.

   Anul 1918, anul formării statului naţional unitar eveniment de importanţă istorică în viaţa poporului român este rezultatul firesc al luptei sale multimilenare.
Marea înfăptuire din anul 1918 constituie o victorie istorică a mişcării de eliberare naţională a poporului român, la care au participat toate clasele sociale şi grupările politice.
Actul istoric de la 1 decembrie 1918, care a constituit victoria românilor în lupta lor pentru formarea statului naţional unitar, apare în perspectiva istoriei nu numai ca o manifestare vie a unei dorinţe milenare împlinite, ci şi ca rezultat al unui proces istoric obiectiv, ajuns la finele său prin intermediul eforturilor întregului popor.


Unirea Transilvaniei cu România : 1 Decmbrie 1918 / Inst. de st. istorice şi soial-politice ; red. : Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac. – Bucureşti, 1972. – 774 p.

   Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918 constituie o victorie istorică a mişcării de eliberare naţională a poporului român. Realizarea acestui act este rodul luptei celor mai largi forţe sociale, rolul hotărâtor avându-l masele populare.
Lucrarea scoate în evidenţă lupta maselor populare, care au avut un rol hotărâtor în realizarea procesului de făurire a statului naţional unitar, fără a estompa însă contribuţia unor personalităţi de seamă, care într-un moment sau altul s-au situat în fruntea luptei naţionale şi a destinelr istorice ale poporului român.